Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoud
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Artikel 4. Prijzen / Prijsverhoging
Artikel 5. Over de producten
Artikel 6. Aflevering
Artikel 7. Ontbinding
Artikel 8. Retourzendingen
Artikel 9. Overmacht
Artikel 10. Garantie
Artikel 11. Betaling
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Verwijzingen
Artikel 15. Persoonsgegevens

Artikel 1. Algemeen

1.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door D-SIGN by Dionne erkend.

1.2  Voor de gevolgen van typefouten op de website of andere vormen van media kan D-SIGN by Dionne geen aansprakelijkheid aanvaarden. D-SIGN by Dionne heeft te allen tijd het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.3  Niets uit de website van D-SIGN by Dionne mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van D-SIGN by Dionne.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

2.1
D-SIGN by Dionne
Op de Heugden 65B
6371 XL Landgraaf
E-mail adres: info@d-signbydionne.nl
Kvk-nummer: 77861477
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen van D-SIGN by Dionne gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.2 D-SIGN by Dionne kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen / Prijsverhoging

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW.

4.2 Na uw bestelling, ontvangt u per omgaande een e-mail bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde downloads en de links naar de downloads. De betaling dient vooraf plaats te vinden. De betalingsmogelijkheden zijn: iDeal

4.3 D-SIGN by Dionne garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de genoemde prijs niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

4.4 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5. Over de producten
5.1 Kleuren op de foto`s en designs kunnen afwijken wanneer het wordt gedrukt. D-SIGN by Dionne is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen.

Artikel 6. Aflevering
6.1 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

6.2 Aan de leveringsplicht van D-SIGN by Dionne zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door D-SIGN by Dionne geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

6.3 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

6.4 Afgeprijsde artikelen, waaronder ook artikelen die zijn afgeprijsd door speciale kortingsacties kunnen niet retour gezonden worden. Wij raden u aan retourzendingen te verzekeren omdat u wettelijk verplicht bent zorg te dragen voor de artikelen en omdat u verantwoordelijk wordt gehouden voor alle schade aan de artikelen totdat wij deze retour hebben.

6.5 D-SIGN by Dionne doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt – hetzij door niet meer in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

6.6 Indien D-SIGN by Dionne een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan tien werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant D-SIGN by Dionne schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.

6.7 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist D-SIGN by Dionne of het artikel vervangen wordt.

6.8 Levertijd. In het kader van de regels van de koop op afstand zal D-SIGN by Dionne bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 10 werkdagen uitvoeren (tenzij er sprake is van overmacht). Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. D-SIGN by Dionne is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
D-SIGN by Dionne is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door D-SIGN by Dionne geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van D-SIGN by Dionne. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van D-SIGN by Dionne.

Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door D-SIGN by Dionne gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald minus de gemaakte verzendkosten.
Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 7. Ontbinding

7.1 Onverminderd de rechten van D-SIGN by Dionne op basis van de wet is D-SIGN by Dionne gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan D-SIGN by Dionne omstandigheden ter kennis komen die D-SIGN by Dionne goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien D-SIGN by Dionne bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan D-SIGN by Dionne zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is D-SIGN by Dionne bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

7.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij D-SIGN by Dionne, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan D-SIGN by Dionne heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij D-SIGN by Dionne. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 5 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Artikel 8. Retour

8.1          Retournering van geleverde zaken is niet mogelijk, omdat het product een download is en geen fysiek product. Niet tevreden met het Design? Neem dan contact op met D-SIGN by Dionne om samen te kijken naar de mogelijkheden..

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop D-SIGN by Dionne geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij D-SIGN by Dionne en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

9.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door D-SIGN by Dionne niet mogelijk is langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10. Garantie

10.1 D-SIGN by Dionne biedt geen garantie op geleverde artikelen.

Artikel 11. Betaling

11.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels iDeal plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

11.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van D-SIGN by Dionne en de verplichtingen van de afnemer jegens D-SIGN by Dionne onmiddellijk opeisbaar.

11.3 Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door D-SIGN by Dionne geleverde artikelen, zoals merkrechten, modelrechten uitsluitend bij D-SIGN by Dionne en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Geschillen

13.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten een e-mail sturen naar D-SIGN by Dionne. Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingstijd.

Artikel 14. Verwijzingen

14.1 De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. D-SIGN by Dionne heeft geen zeggenschap over deze websites. D-SIGN by Dionne is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van D-SIGN by Dionne opgeslagen om de bestelling te verwerken. Wij hanteren hier de regelgeving volgens de wet  op de privacy.